Zaključci sa 10. sjednice Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

ZAKLJUČCI SA 10. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

10 .sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica održana je dana 02.05.2018. godine u uredu ravnateljice Doma s početkom u 11,00 sati prema utvrđenom i
prihvaćenom

D N E V N OM  R E D U:

  1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća – donosi se
    ZAKLJUČAK – jednoglasno i u cijelosti prihvaća se Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća održane dana 30.01.2018. godine.
  2. Periodični Financijski obračun za I-III. mj. 2018. godine – donosi se
    ZAKLJUČAK – jednoglasno se usvaja periodični Financijski obračun za razdoblje I – III mj.2018. godine.
  3. Različito – nema zaključka.

PREDSJEDNIK UV
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik

ZAKLJUCCI SA 10_SJEDNICE UV (pdf)

Back to top