Poziv za 23. sjednicu Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

Sazivam 23. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 30.01.2024. godine (utorak) u 08,00 sati u prostorijama Doma za odrasle osobe Ljeskovica.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

  1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Usvajanje godišnjeg financijskog obračuna
  3. Usvajanje Izvješća o radu za 2023. godinu
  4. Usvajanje Plana i programa rada za 2024. godinu
  5. Različito

Klasa: 551-03/24-04/ 38
Urbr. 2177-47-01-24-1
Ljeskovica, 23.01. 2024.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 23 sjednicu Upravnog vijeca – 30012024 (pdf)

 

ZAKLJUČCI SA 23. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA:

Zakljucci sa 23 sjednice Upravnog vijeca (pdf)

Back to top