Poziv za 22. sjednicu Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

Sazivam 22. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati elektroničkim/telefonskim putem dana 28.prosinca 2023. godine (četvrtak) u 12,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

  1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Usvajanje Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Doma
  3. Izmjene Financijskog plana za 2023. godinu
  4. Izmjene Plana nabave sa 2023. godinu
  5. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 22 sjednicu Upravnog vijeca – 28122023 (pdf)

Back to top