Poziv za 17. sjednicu Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

Sazivam 17. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica, koja će se održati dana 30.01.2023. godine u 09,30 sati u prostorijama Doma za odrasle osobe Ljeskovica.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

  1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Imenovanje ravnatelja Doma
  3. Konačni financijski plan za 2022. godinu
  4. Konačni Plan nabave za 2023. godinu
  5. Godišnji financijski obračun za 2022. godinu
  6. Izvješće o radu za 2022. godinu
  7. Plan i program rada za 2023. godinu
  8. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik, v.r.

Poziv za 17 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

ZAKLJUČCI SA 17. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

ZAKLJUCCI SA 17_SJEDNICE UV-30_1_23 (pdf)

Back to top