Natječaj – pripravnik/ca – psiholog (m/ž) - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19), Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2021. godini u ustanovama socijalne skrbi Klasa: 112-06/21-01/2; Ur. broj 524-08-01-01/2-21-4 od 18.03.2021.godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik objavljuje

NATJEČAJ
za prijam stručnog radnika –pripravnika/ice,

1 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža i to:

  • PSIHOLOG

Uvjeti:

• završen diplomski sveučilišni studij psihologije
• osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini
   – hrvatsko državljanstvo
   – prijava u evidenciji nezaposlenih osoba
   – da ne postoji zapreka iz čl.213. st.1 . Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

• životopis
• presliku domovnice ili osobne iskaznice
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stečenom stručnom zvanju (diploma)
• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• potvrdu da su nezaposleni odnosno prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje
• uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
• na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola .

Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat predočit će izvornik.

Više u pdf dokumentu:

Natječaj – psiholog pripravnik (pdf)

Back to top