Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice - Dom Ljeskovica

Temeljem članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19), odredbe članaka 204. i 205. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22), te odredbe članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, Upravno vijeće Doma, na temelju Odluke donesene na 10. sjednici održanoj dana 13.07.2022. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Doma za odrasle osobe Ljeskovica

Za ravnatelja/icu doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za
 • rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
 • najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
 • nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 18/22 i 46/22)
 • protiv koje se ne vodi kazneni postupak

Temeljem odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Doma za odrasle osobe na mandat od 4 godine uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. S izabranim kandidatom nakon donošenja odluke o imenovanju Upravno vijeće sklapa ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme od 4 (četiri) godine.

Ista osoba može biti ponovno imenova za ravnatelja/icu.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti u preslici:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili preslika osobne iskaznice)
 • diplomu o stručnoj spremi (kao dokaz o stečenom akademskom zvanju i akademskom stupnju)
 • dokaz o radnom iskustvu s propisanom kvalifikacijom
 • potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis izdan od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi i nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženim uvjetima, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web. stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20 za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).“

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Domu za odrasle osobe Ljeskovica za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Upravno vijeće će prije odluke o izboru od kandidata zatražiti izvornike dokumentacije.

Upravno vijeće zadrža pravo provođenja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju formalno pravne uvjete iz natječaja prije izbora kandidata.

Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, pribavit će po službenoj dužnosti Dom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno, na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Nova
Ljeskovica, Josipa Kneževića 41, 34350 Čaglin, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu- ne otvarati“ u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će biti pismeno obaviješteni o izboru ravnatelja u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Ljeskovica
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik „

Klasa: 110-01/22-01/ 426
Urbr. 2177-47-01-22-1
Ljeskovica, 13.07. 2022. godine

 

 

Back to top