Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelj/ice - Dom Ljeskovica

Temeljem čl. 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19), odredbe čl. 204. i 205. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22 i 46/22, u daljnjem tekstu: Zakon), te Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 14.09.2022. godine, KLASA: 550-06/22-04/32, URBROJ: 524-08-04/1-21-2 i odredbe članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, Upravno vijeće Doma, na temelju Odluke donesene na 12. sjednici održanoj dana 20.09.2022. godine, raspisuje ponovljeni

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelj/ice
Doma za odrasle osobe Ljeskovica

Za ravnatelja/icu doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • hrvatsko državljanstvo,
  • završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti.
  • najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom,
  • nepostojanje zapreke iz čl. 261. st. 1. Zakona,
  • protiv koje se ne vodi kazneni postupak.

Temeljem odredbe čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN,br. 82/08 i 69/17), na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Back to top