Natječaj – stručno osposobljavanje za rad - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 59. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12, 120/12) i članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, ravnatelj Rada Matoš, dipl. soc. radnik Doma  objavljuje

NATJEČAJ

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

 

  1. FIZIOTERAPEUT      (SSS)    –   2   izvršitelja

Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje u zanimanju fizioterapeut (IV. stupanj) i poznavanje rada na računalu.

 

Polaznici se mogu primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ako se vode u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana i imaju odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje primaju na stručno osposobljavanje.

Polaznici stručnog osposobljavanja ne mogu imati više od 12 mjeseci radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju.

Za osobe koje će biti primljene na stručno osposobljavanje ne smije postojati zapreka

iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj  157/13, 152/14 i 99/15).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice i osobne iskaznice
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – preslika diplome ili svjedodžbe
  • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • potvrdu da su nezaposleni odnosno prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje dulje od 30 dana
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola .

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni donijeti na uvid  originalne dokumente .

Natječaj vrijedi od  15. 09.  2017. do  25.09. 2017.

 

Prijave se podnose na adresu : Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Nova Ljeskovica, Josipa Kneževića 41, 34350 Čaglin, s  naznakom: “Za natječaj- stručno osposobljavanje“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

                   RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl. soc. radnik

Natjecaj – SOR (pdf)

Back to top