Natječaj – STRUČNI RADNIK II. VRSTE – MEDICINSKA SESTRA - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19),   Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i dobivene prethodne suglasnosti Ministarstva  rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike,  Klasa: 100-01/20-02/1; Ur. broj 524-04-3-1-1/5-20-79 od 14. 09. 2020.godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe  Ljeskovica   Rada Matoš, dipl. soc. radnik  objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na  određeno puno radno vrijeme:

 • STRUČNI RADNIK II. VRSTE – MEDICINSKA SESTRA –   1   izvršitelj

Uvjeti :

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Poznavanje rada na računalu
 • Dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13; 152/14; 88/15; 52/16;16/17 i 130/17)
 • Probni rad: 3 mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika domovnice ili osobne iskaznice
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • Važeću licencu
 • Dokaz o radnom stažu ( potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak), ne starije od 30 dana od dana objave natječaja.

Priložena dokumentacija dostavlja se u presliku na hrvatskom jeziku, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da je nakon izbora dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen, sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Informacije u svezi s ostvarivanjem prava na prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja,

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Konačni izbor kandidata obavlja poslodavac na temelju razgovora (intervjua). Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti.

Podnošenjem prijave smatra se da je kandidat/kinja dao/la privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave  natječaja  na web stranicama Doma i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  neposredno ili poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,  34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za stručnog radnika II.vrste – medicinska sestra“.

Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

(natječaj otvoren od 25.09.2020. do 05.10.2020. g)

Natjecaj – medicinska sestra (pdf)

Back to top