Natječaj – socijalni radnik - Dom Ljeskovica

NATJEČAJ
za prijam stručnog radnika –pripravnika/ice,

1 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža i to:

SOCIJALNI RADNIK

 • završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 • osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini
  – hrvatsko državljanstvo
  – prijava u evidenciji nezaposlenih osoba
  – da ne postoji zapreka iz čl.261. st.1 . Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stečenom stručnom zvanju (diploma)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u
 • matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • potvrdu da su nezaposleni odnosno prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
 • na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola .

Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat predočit će izvornik.

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (Narodne novine br.84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92,77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. i 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, dužan/a su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim  tradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine br.84/21) dužan/na su uzprijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13,152/14, 39/18 i 32/20) dužan/a je uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2. navedenog Zakona.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, neposredno ili poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za socijalnog radnika-pripravništvo“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.Konačni izbor kandidata obavlja poslodavac na temelju razgovora (intervjua). Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
 

RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl. soc. radnik

 

Natječaj socijalni radnik (pdf)

Back to top