Natječaj – socijalni radnik (m/ž) - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19),   Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i prethodne suglasnosti  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike  Klasa: 100-01/23-02/151; Ur. broj 524-08-01-02/5-23-2  od 27.04.2023.godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe  Ljeskovica   Rada Matoš, dipl. soc. radnik  objavljuje

 

NATJEČAJ

za  prijam stručnog radnika – SOCIJALNI RADNIK

1 izvršitelja/ica, na neodređeno puno radno vrijeme

  

Uvjeti:   

 • završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B kategorije                                                                                                                                     
 • da ne postoji zapreka iz čl.261. st.1 . Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stečenom stručnom zvanju (diploma)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)  
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)  
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola  

Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat  predočit će   izvornik.

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj socijalni radnik 2023 neodredjeno (pdf)

Back to top