Natječaj – radni terapeut/kinja - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19), Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i dobivene suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Klasa: 100-01/20-02/91; Ur. broj 519-04-3-1-1/5-20-2 od 06. 02. 2020.godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme:

RADNI TERAPEUT / KINJA – 1 izvršitelj

Uvjeti :

 • Završen stručni studij radne terapije
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Poznavanje rada na računalu
 • Dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13; 152/14; 88/15; 52/16;16/17 i 130/17)
 • Probni rad: 3 mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika domovnice ili osobne iskaznice
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • Važeću licencu
 • Dokaz o radnom stažu ( potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak), ne starije od 30 dana od dana objave natječaja.

Više u pdf-u:
NATJECAJ – RADNI TERAPEUT-KINJA (pdf)

Back to top