Natječaj – radni terapeut/kinja - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19) i  Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ravnatelj Doma za odrasle osobe  Ljeskovica   Rada Matoš, dipl. soc. radnik  objavljuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na   određeno   puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust):

 • RADNI TERAPEUT / KINJA  –   1   izvršitelj

Uvjeti :

 • Završen stručni studij radne terapije
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Poznavanje rada na računalu
 • Dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i  46/22)

 Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika domovnice ili osobne iskaznice
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • Važeću licencu
 • Dokaz o radnom stažu ( potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak), ne starije od 30 dana od dana objave natječaja.

Priložena dokumentacija dostavlja se u presliku na hrvatskom jeziku, uz

obvezu izabranog kandidata/kinje da je nakon izbora dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. i 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br.  121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, dužan/a su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine br.84/21) dužan/na su uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%
20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/a je uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2.  navedenog Zakona.

Ravnatelj zadržava pravo provođenja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju formalno pravne uvjete iz natječaja.

Prijavom na javni natječaj svaki kandidat/kinja daje privolu Domu za odrasle osobe Ljeskovica za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata javnog natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno,  na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Nova Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,  34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za radnog terapeuta/tkinju“ .

Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku. Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.           

NATJECAJ-RADNI TERAPEUT-2023 (pdf)

Back to top