Natječaj – pomoćni radnik u kuhinji - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22), čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 61/18) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 11.06.2024. godine, Dom  za odrasle osobe Ljeskovica       objavljuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme: 

  •   POMOĆNI RADNIK U KUHINJI  (pomoćni radnik u sustavu s posebnim uvjetima  rada)      –     1  izvršitelj

Uvjeti:   Završena osnovna škola

                  –    Da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne       novine“ broj 18/22,  46/22 i 119/22)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice
  • dokaz o stupnju obrazovanja (Svjedodžba)
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana)  
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)  

Priložena dokumentacija dostavlja se u presliku na hrvatskom jeziku, uz obvezu

izabranog kandidata/kinje da je nakon izbora dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine  broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (Narodne novine br.84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine  br. 33/92,77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. i 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br.  121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, dužan/a su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%
20zapošljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine br.84/21) dužan/na su uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,  

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/a je uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2.  navedenog Zakona.

Ravnatelj zadržava pravo provođenja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju formalno pravne uvjete iz natječaja.

Prijavom na javni natječaj svaki kandidat/kinja daje privolu Domu za odrasle osobe Ljeskovica za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata javnog natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno,  na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Nova Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,  34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za pomoćnog radnika u kuhinji“. Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Klasa: 110-01/24-01/36
Urbroj: 2177-47-01-24- 4

Ljeskovica, ____   2024.

                                                                                                         RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl. soc. radnik

 

 

 

 

 

                              

 

 

Back to top