Natječaj – pomoćni radnik – pralja – 1 izvršitelj - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17) i čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 61/18), Dom za odrasle osobe Ljeskovica objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme:

  • POMOĆNI RADNIK – PRALJA – 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • Osnovnoškolsko obrazovanje
  • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13; 152/14; 88/15; 52/16; 16/17 i 130/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice
  • Svjedodžba o završenom osmom razredu
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
  • na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat predočit će izvornik.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen, sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Informacije u svezi s ostvarivanjem prava na prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za pomoćnog radnika-pralju“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Konačni izbor kandidata obavlja poslodavac na temelju razgovora (intervjua).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl. soc. radnik

Back to top