Natječaj – medicinska sestra/tehničar - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica i Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja) :

 • Medicinska sestra – tehničar (m/ž) :

Rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • završena srednja škola medicinske struke za zvanje medicinska sestra – tehničar (SSS)
 • Odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • Položen stručni ispit
 • Poznavanje rada na računalu
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22 )

Uz prijavu priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • rodni list
 • svjedodžba o završenoj stručnoj spremi
 • potvrda HZMO o radnom stažu
 • uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslika važećeg odobrenja za samostalan rad
 • preslika važeće vozačke dozvole

Priložena dokumentacija dostavlja se u presliku na hrvatskom jeziku, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da je nakon izbora dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – medicinska sestra – tehnicar (pdf)

Back to top