Natječaj – Medicinska sestra – tehničar (m/ž) - Dom Ljeskovica

Dom za odrasle osobe Ljeskovica, na temelju čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike i čl. 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi raspisuje

 

N A T J E Č A J
za popunjavanje radnog mjesta:

1. Medicinska sestra – tehničar (m/ž) :

 • Rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj
 • Uvjeti: završena srednja škola medicinske struke za zvanje medicinska sestra – tehničar
 • SSS
 • Radno iskustvo -nije važno
 • licenca
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14)

Uz prijavu priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • rodni list
 • svjedodžba o završenoj stručnoj spremi
 • preslika radne knjižice i potvrda HZMO o radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
 • uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (pod 1. točku)
 • preslika važećeg odobrenja za samostalan rad (pod 1. točku)
 • preslika važeće vozačke dozvole (pod 2. točku)

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji „Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženim uvjetima, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web. stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
Popis%20Dokaza%20 za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, pribavit će po službenoj dužnosti Dom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno, na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Nova Ljeskovica, Josipa Kneževića 41, 34350 Čaglin, s naznakom „ Za natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Ljeskovica
RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl.soc.radnik

Natjecaj_Medicinska sestra-tehnicar (pdf)

Back to top