Natječaj – BRIJAČ – FRIZER - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica i Pravilnika o izmjenama Pravilnika unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme:

  • BRIJAČ – FRIZER – 1 izvršitelj

Uvjeti :

  • Završeno srednjoškolsko obrazovanje za frizera
  • Položen vozački ispit B kategorije
  • Dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 119/22,71/23,156/23)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • Životopis
  • Preslika domovnice ili osobne iskaznice
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • Dokaz o radnom stažu ( potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju (da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak), ne starije od 30 dana od dana objave natječaja.

Priložena dokumentacija dostavlja se u presliku na hrvatskom jeziku, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da je nakon izbora dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen, sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Informacije u svezi s ostvarivanjem prava na prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskihbranitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%
A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti
%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prije donošenja odluke o izboru, poslodavac može s kandidatima provesti intervju.
Podnošenjem prijave smatra se da je kandidat/kinja dao/la privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Josipa Kneževića 41, 34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za brijača-frizera“.
Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Klasa: 110-01/24-01/ 201
Urbroj: 2177-47-01-24-1

Ljeskovica, 05.06.2024.

RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl. soc. radnik

Back to top