Natječaj – asistent u organiziranom stanovanju - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, a temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Klasa: 100-01/23-02/483;  Urbroj: 524-08-01-02/5-23-2  od 24.10.2023. godine,  ravnatelj Doma za odrasle osobe  Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik  objavljuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na  neodređeno puno radno vrijeme:

 • ASISTENT U ORGANIZIRANOM STANOVANJU      –   17   izvršitelja

Uvjeti :

 • Završeno osnovnoškolsko obrazovanje  
 • Završen tečaj za njegovatelja
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika domovnice ili osobne iskaznice
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o položenom tečaju za njegovatelja
 • Dokaz o radnom stažu ( potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak), ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
 • Preslika vozačke dozvole

Prednost imaju osobe koje su završile osposobljavanje za asistente/ice osobama s mentalnim poteškoćama u organiziranom stanovanju.

 

Priložena dokumentacija dostavlja se u presliku na hrvatskom jeziku, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da je nakon izbora dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine  broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (Narodne novine br.84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine  br. 33/92,77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. i 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br.  121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, dužan/a su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine br.84/21) dužan/na su uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20
za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20
Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/a je uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2.  navedenog Zakona.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za asistenta u organiziranom stanovanju“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prije donošenja odluke o izboru,  poslodavac zadržava pravo održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima.    

Podnošenjem prijave smatra se da je kandidat/kinja dao/la privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
 

Klasa: 110-01/23-01/ 144
Urbroj: 2177-47-01-23-1
Ljeskovica, 29.11. 2023.

RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl. soc. radnik

Natjecaj – asistent u organiziranom stanovanju (pdf)

Back to top