Natječaji i Nadmetanja - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme:

 • ZASTUPNIK U ORGANIZIRANOM STANOVANJU – 1 izvršitelj

Uvjeti :

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije
 • Posjedovanje odobrenja za samostalan rad (licenca)
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Poznavanje rada na računalu
 • Dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 119/22,71/23,156/23)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika domovnice ili osobne iskaznice
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad
 • Dokaz o radnom stažu ( potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak), ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
 • Preslika vozačke dozvole

Priložena dokumentacija dostavlja se u presliku na hrvatskom jeziku, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da je nakon izbora dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (Narodne novine br.84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92,77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. i 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, dužan/a su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine br.84/21) dužan/na su uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog Zakona.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/a je uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2. navedenog Zakona.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za zastupnika u organiziranom stanovanju“.
.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prije donošenja odluke o izboru, poslodavac zadržava pravo održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima.
Podnošenjem prijave smatra se da je kandidat/kinja dao/la privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Klasa: 110-01/24-01/ 200
Urbroj: 2177-47-01-24-1

Ljeskovica, 05.06.2024.

RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl. soc. radnik

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica i Pravilnika o izmjenama Pravilnika unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme:

 • BRIJAČ – FRIZER – 1 izvršitelj

Uvjeti :

 • Završeno srednjoškolsko obrazovanje za frizera
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 119/22,71/23,156/23)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika domovnice ili osobne iskaznice
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o radnom stažu ( potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak), ne starije od 30 dana od dana objave natječaja.

Priložena dokumentacija dostavlja se u presliku na hrvatskom jeziku, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da je nakon izbora dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen, sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Informacije u svezi s ostvarivanjem prava na prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskihbranitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%
A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti
%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prije donošenja odluke o izboru, poslodavac može s kandidatima provesti intervju.
Podnošenjem prijave smatra se da je kandidat/kinja dao/la privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Josipa Kneževića 41, 34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za brijača-frizera“.
Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Klasa: 110-01/24-01/ 201
Urbroj: 2177-47-01-24-1

Ljeskovica, 05.06.2024.

RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl. soc. radnik

Javni poziv za prikupljanje inicijativa za dodjelu nagrada udomiteljima za uspjehe u obavljanju udomiteljstva u 2024. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i ove će godine dodijeliti Nagradu udomiteljima za iznimne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva.

Nagradom se vrednuju izvanredna postignuća udomitelja i njihova predanost u stvaranju stabilnog i poticajnog okruženja za život djece i odraslih korisnika kao i njihovo zalaganje i inovativnost u promicanju udomiteljstva u zajednici.

Nagrada se dodjeljuje u dvjema kategorijama: Godišnja nagrada i Nagrada za životno djelo, a dodjeljuje se u obliku povelje i u novcu. Dodjeljuju se četiri godišnje nagrade i jedna nagrada za životno djelo ili pet godišnjih nagrada.

Prijavna dokumentacija Inicijative dostavlja se putem e-mail udomiteljstvo@mrosp.hr najkasnije do srijede, 22. svibnja 2024.

Back to top