Natječaji i Nadmetanja - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19), Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme ( predvidivo 18 mjeseci):

 1. RADNI TERAPEUT / KINJA – 1 izvršitelj

Uvjeti :

 • Završen stručni studij radne terapije
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Poznavanje rada na računalu
 • Dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika domovnice ili osobne iskaznice
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • Važeću licencu
 • Dokaz o radnom stažu ( potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak), ne starije od 30 dana od dana objave natječaja.

Priložena dokumentacija dostavlja se u presliku na hrvatskom jeziku, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da je nakon izbora dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br.121/17, 98/19 i 84/21), čl. 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, br. 84/21), čl. 48. f., Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze ( čl. 103. st.1. Zakona ) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju ( čl. 49. st.1. Zakona ) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Konačni izbor kandidata obavlja poslodavac na temelju razgovora (intervjua). Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti.

Podnošenjem prijave smatra se da je kandidat/kinja dao/la privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave  natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,  neposredno ili poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za radnog terapeuta/kinju“.

Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

NATJECAJ -RADNI TERAPEUT-2022 (pdf)

Na temelju čl. 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica i provedenog natječaja zaključenog 01.10.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na mandatno razdoblje od 4 godine za radno mjesto ravnatelja/ice Doma, a koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 110/22, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Doma, Upravno vijeće na svojoj 14. sjednici održanoj dana 13.10.2022. godine donosi

O D L U K U

o izboru ravnatelja/ice Doma

RADE MATOŠ, dipl. socijalne radnice koja ispunjava sve uvjete iz natječaja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik,  v.r.

Odluka o izboru ravnatelja-ice (pdf)

Temeljem čl. 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19), odredbe čl. 204. i 205. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22 i 46/22, u daljnjem tekstu: Zakon), te Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 14.09.2022. godine, KLASA: 550-06/22-04/32, URBROJ: 524-08-04/1-21-2 i odredbe članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, Upravno vijeće Doma, na temelju Odluke donesene na 12. sjednici održanoj dana 20.09.2022. godine, raspisuje ponovljeni

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelj/ice
Doma za odrasle osobe Ljeskovica

Za ravnatelja/icu doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti.
 • najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom,
 • nepostojanje zapreke iz čl. 261. st. 1. Zakona,
 • protiv koje se ne vodi kazneni postupak.

Temeljem odredbe čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN,br. 82/08 i 69/17), na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Back to top