Natječaji i Nadmetanja - Dom Ljeskovica

DOM ZA ODRASLE OSOBELJESKOVICA 
Klasa: 110-01/23-01/ 111
Urbroj: 2177-47-01-23-1
Ljeskovica,   07.09. 2023.

 

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19),   Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2023. godini u ustanovama socijalne skrbi  Klasa: 132-03/23-01/01; Ur. broj 524-08-01-02/1-23-3  od 09.05.2023.godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe  Ljeskovica   Rada Matoš, dipl. soc. radnik  objavljuje

 

NATJEČAJ

za  prijam stručnog radnika –pripravnika/ice,

 

 1 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža i to:

SOCIJALNI RADNIK

 

Uvjeti:   

 • završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 • osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini
 • hrvatsko državljanstvo
 • prijava u evidenciji nezaposlenih osoba
 • da ne postoji zapreka iz čl.261. st.1 . Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stečenom stručnom zvanju (diploma)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)  
 • potvrdu da su nezaposleni odnosno prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje  
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)  
 • na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola .

Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat  predočit će   izvornik.

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine  broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (Narodne novine br.84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine  br. 33/92,77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. i 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br.  121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, dužan/a su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine br.84/21) dužan/na su uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/a je uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2.  navedenog Zakona.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, neposredno ili poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za socijalnog radnika-pripravništvo“.

 Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Ravnatelj zadržava pravo provođenja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju formalno pravne uvjete iz natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
 

RAVNATELJ

Rada Matoš, dipl. soc. radnik

Natjecaj-pripravnik_socijalni_radnik_ca (pdf)

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19) i  Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ravnatelj Doma za odrasle osobe  Ljeskovica   Rada Matoš, dipl. soc. radnik  objavljuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na   određeno   puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust):

 • RADNI TERAPEUT / KINJA  –   1   izvršitelj

Uvjeti :

 • Završen stručni studij radne terapije
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Poznavanje rada na računalu
 • Dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i  46/22)

 Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika domovnice ili osobne iskaznice
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • Važeću licencu
 • Dokaz o radnom stažu ( potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak), ne starije od 30 dana od dana objave natječaja.

Priložena dokumentacija dostavlja se u presliku na hrvatskom jeziku, uz

obvezu izabranog kandidata/kinje da je nakon izbora dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. i 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br.  121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, dužan/a su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine br.84/21) dužan/na su uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%
20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/a je uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2.  navedenog Zakona.

Ravnatelj zadržava pravo provođenja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju formalno pravne uvjete iz natječaja.

Prijavom na javni natječaj svaki kandidat/kinja daje privolu Domu za odrasle osobe Ljeskovica za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata javnog natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno,  na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Nova Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,  34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za radnog terapeuta/tkinju“ .

Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku. Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.           

NATJECAJ-RADNI TERAPEUT-2023 (pdf)

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19),   Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i prethodne suglasnosti  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike  Klasa: 100-01/23-02/151; Ur. broj 524-08-01-02/5-23-2  od 27.04.2023.godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe  Ljeskovica   Rada Matoš, dipl. soc. radnik  objavljuje

 

NATJEČAJ

za  prijam stručnog radnika – SOCIJALNI RADNIK

1 izvršitelja/ica, na neodređeno puno radno vrijeme

  

Uvjeti:   

 • završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B kategorije                                                                                                                                     
 • da ne postoji zapreka iz čl.261. st.1 . Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stečenom stručnom zvanju (diploma)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)  
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)  
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola  

Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat  predočit će   izvornik.

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj socijalni radnik 2023 neodredjeno (pdf)

Back to top