Natječaj – pripravnik/ca – socijalni radnik/ca - Dom Ljeskovica

DOM ZA ODRASLE OSOBELJESKOVICA 
Klasa: 110-01/23-01/ 111
Urbroj: 2177-47-01-23-1
Ljeskovica,   07.09. 2023.

 

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19),   Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2023. godini u ustanovama socijalne skrbi  Klasa: 132-03/23-01/01; Ur. broj 524-08-01-02/1-23-3  od 09.05.2023.godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe  Ljeskovica   Rada Matoš, dipl. soc. radnik  objavljuje

 

NATJEČAJ

za  prijam stručnog radnika –pripravnika/ice,

 

 1 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža i to:

SOCIJALNI RADNIK

 

Uvjeti:   

 • završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 • osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini
 • hrvatsko državljanstvo
 • prijava u evidenciji nezaposlenih osoba
 • da ne postoji zapreka iz čl.261. st.1 . Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stečenom stručnom zvanju (diploma)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)  
 • potvrdu da su nezaposleni odnosno prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje  
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)  
 • na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola .

Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat  predočit će   izvornik.

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine  broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (Narodne novine br.84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine  br. 33/92,77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. i 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br.  121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, dužan/a su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine br.84/21) dužan/na su uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/a je uz prijavu na javni natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2.  navedenog Zakona.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, neposredno ili poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za socijalnog radnika-pripravništvo“.

 Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Ravnatelj zadržava pravo provođenja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju formalno pravne uvjete iz natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
 

RAVNATELJ

Rada Matoš, dipl. soc. radnik

Natjecaj-pripravnik_socijalni_radnik_ca (pdf)

Back to top