Temeljem članka 54. st. 1. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35 /08), članka 161.¸stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), Upravno vijeće Doma za psihički bolesne odrasle osobe Ljeskovica (u daljnjem tekstu: Dom) na svojoj 27. sjednici održanoj dana 10.03. 2015. godine donosi:

S T A T U T

DOMA ZA ODRASLE OSOBE
LJESKOVICA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom Doma za odrasle osobe Ljeskovica (u daljnjem tekstu: Dom) uređuje se:
• status,
• naziv i sjedište,
• djelatnost,
• pečat, znak,
• pravni položaj,
• zastupanje i predstavljanje,
• unutarnji ustroj,
• tijela Doma, njihova nadležnosti i način odlučivanja
• prijam i otpust korisnika
• unutarnji nadzor
• javnost rada,
• opći akti,
• poslovna i profesionalna tajna,
• statusne promjene
• prestanak rada
• druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Doma.

II STATUS

Članak 2.

Ustanova je osnovana 1935. godine, rješenjem Narodnog odbora kotar Požega, broj: 516/54 od 20. travnja 1954. godine proglašena je ustanovom sa samostalnim financiranjem, a temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o ustanovama postala je javnom ustanovom i upisana je u sudski Registar 21. lipnja 1994. godine, na reg. ul. broj: U-1-42 koji se vodi kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu.

Članak 3.

Osnivačka prava nad Domom ima Republika Hrvatska, s tim da prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

III NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.

Naziv Doma glasi DOM ZA ODRASLE OSOBE.

Naziv Doma ispisan je na ploči istaknutoj na zgradi Doma.
Članak 5.

Sjedište Doma je u Novoj Ljeskovici, Ulica Josipa Kneževića 41, 34350 Čaglin.
Članak 6.

O promjeni naziva i sjedišta Doma odlučuje osnivač.

IV DJELATNOST

Članak 7.

Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga odraslim osobama s mentalnim oštećenjem kojima nije potrebno bolničko liječenje, a skrb im se ne može pružiti u vlastitoj obitelji ili osigurati na drugi način.

Djelatnost Doma ostvaruje se pružanjem sljedećih vrsta socijalnih usluga:
– usluga smještaja
– usluga poludnevnog boravka
– usluga cjelodnevnog boravka
– usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
– usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku
– usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku
– usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
– usluga pomoći u kući
– usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
– usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga
– usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
– usluga savjetovanja i pomaganja

Članak 8.

Dom može pružati socijalne usluge i odraslim osobama s višestrukim oštećenjem uz primarno mentalno oštećenje, ukoliko se usluga vezana uz dodatna oštećenja može osigurati u Domu, odnosno kod drugog pružatelja usluga u zajednici ili zdravstvenoj ustanovi.
Dom može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju osnovne djelatnosti u svrhu radne terapije korisnika (izrada ručnih radova, ukrasnih predmeta, uzgoj biljaka i sl.)
Dom može organizirati posuđivanje kreveta i invalidskih pomagala kao pomoć osobama s invaliditetom.

Članak 9.

Dom može promijeniti djelatnost.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće uz suglasnost ministarstva.

V PEČAT I ZNAK

Članak 10.

Za svakodnevno poslovanje Dom ima okrugli pečat promjera 30 mm koji sadrži puni naziv i sjedište Doma.
Ukoliko Dom ima više takvih pečata oni moraju biti označeni rednim brojem.
Za potrebe urudžbiranja dopisa i akata Dom ima štambilj pravokutnog oblika promjera 65×35 mm koji sadrži puni naziv i sjedište Doma, te prostor za upisivanje datuma primitka dopisa i akata.

Odlukom ravnatelja određuje se broj pečata i štambilja, način njihova korištenja, te osoba odgovorna za njihovo čuvanje.

Članak 11.

Dom ima svoj zaštitni znak – logo od četiri puzle koje tvore kućicu u plavoj i ljubičastoj boji. Ispod kućice stoji naziv Doma napisan tiskanim slovima.

VI PRAVNI POLOŽAJ

Članak 12.

Dom je javna ustanova upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu i u Upisnik ustanova koji vodi ministarstvo.

Članak 13.

Dom posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost radi koje je osnovan u skladu i na način određen zakonom, rješenjem o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima i pravilima struke.

Članak 14.

Dom može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, te može biti strankom u postupcima pred sudovima, drugim državnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima sukladno Zakonu i ovom Statutu.

Članak 15.

Imovinu Doma čine sve nekretnine i pokretnine, te druga imovinska prava koja su do 24. kolovoza 1993. godine, kao dana stupanja na snagu Zakona o ustanovama, bile društvena sredstva na kojima je pravo raspolaganja i korištenja imao Dom.

Članak 16.

Za obveze u pravnom prometu Dom odgovara cijelom svojom imovinom. Osnivač Doma solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

Članak 17.

Dom ne može bez suglasnosti Ministarstva steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00 kuna.

Članak 18.

Dom ima jedinstveni žiro-račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.
Sredstva za rad Doma osiguravaju se u proračunu osnivača, uplatom korisnika za pružene usluge, donacijama te iz drugih izvora, sukladno zakonu i Statutu Doma.

VII ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 19.

Dom predstavlja i zastupa ravnatelj.
Ravnatelj Doma ima sve ovlasti u pravnom prometu u okviru djelatnosti Doma upisane u sudski registar u skladu sa zakonom, rješenjem o osnivanju i ovim Statutom.
Ravnatelj može svoja ovlaštenja za zastupanje prenijeti na drugog radnika Doma.

O prijenosu ovlaštenja iz stavka 3. ovog članka, ravnatelj izdaje pismenu punomoć za zastupanje u pravnom prometu.
Ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje stručni radnik Doma kojeg odredi ravnatelj.
Stručni radnik iz prethodnog stavka koji zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati.

Članak 20.

Ravnatelj Doma ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Doma upisane u sudski registar, a u skladu s ovim Statutom.

Članak 21.

Ravnatelj ne može bez posebnog odobrenja osnivača nastupiti kao druga ugovorna strana i sa Domom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

VIII UNUTARNJE USTROJSTVO DOMA

Članak 22.

Unutarnji ustroj Doma čine sljedeće ustrojstvene jedinice (odjeli):

• ODJEL BRIGE O ZDRAVLJU
• ODJEL NJEGE
• ODJEL PREHRANE
• ODJEL POMOĆNO -TEHNIČKIH POSLOVA

Radnici na računovodstvenim i financijskim poslovima, kao i radnici na poslovima socijalnog rada i aktivnog provođenja radnog vremena i radnih aktivnosti, za svoj rad neposredno odgovaraju ravnatelju.
Radom odjela rukovode voditelji koje imenuje i razrješava ravnatelj između radnika tog odjela.
Unutarnji ustroj Doma pobliže se uređuje Pravilnikom o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma.

IX TIJELA DOMA
1. UPRAVNO VIJEĆE

Članak 23.

Domom upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima 5 (pet) članova.
Upravno vijeće čine 3 (tri) predstavnika osnivača, 1 (jedan) predstavnik radnika zaposlen u Domu izabran sukladno Zakonu o radu i 1 (jedan) predstavnik korisnika (njihov roditelj ili skrbnik).
Članove Upravnog vijeća, predstavnike osnivača i korisnika, imenuje osnivač na mandat od 4 godine.
Člana Upravnog vijeća, predstavnika korisnika, predlažu korisnici Doma na skupu korisnika odnosno njihovih roditelja ili skrbnika natpolovičnom većinom svih prisutnih korisnika/skrbnika.
Člana Upravnog vijeća, predstavnika radnika zaposlenih u Domu, na mandat od četiri godine imenuje radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, sukladno posebnom propisu.

Članak 24.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.
Upravno vijeće na prvoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća ispred članova osnivača.

Članak 25.

Naknadu za rad članova Upravnog vijeća određuje osnivač, ako Dom za tu namjenu ima osigurana sredstva.
Upravno vijeća Doma dužno je 90 dana prije isteka mandata obavijestiti osnivača o isteku mandata člana Upravnog vijeća.

Članak 26.

Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

• sam zatraži razrješenje
• ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili ovim Statutom
• ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili ovim Statutom, ili te poslove obavlja na način koji onemogućuje redovito i zakonito obavljanje poslova i djelatnosti Doma
• ne poduzme mjere iz svoje nadležnosti prema ravnatelju/ici zbog utvrđenih nepravilnosti u njegovom radu
• izgubi sposobnost obnašanja dužnosti
• svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša.
Postupak radi utvrđivanja uvjeta za razrješenje članova Upravnog vijeća mogu pokrenuti predsjednik ili najmanje 2 člana Upravnog vijeća podnošenjem zahtjeva.
Ministarstvo može razriješiti člana Upravnog vijeća, temeljem neposrednog saznanja o okolnostima iz stavka 1. ovog članka ili donošenjem odluke o Zahtjevu iz stavka 2. ovog članka.

Članak 27.

Odluku o razrješenju člana Upravnog vijeća, predstavnika osnivača i predstavnika korisnika Doma donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.
Odlukom o razrješenju člana Upravnog vijeća, predstavnika osnivača, imenuje se novi član Upravnog vijeća kojemu mandat traje do isteka mandata razriješenog člana Upravnog vijeća.
Odlukom o razrješenju člana Upravnog vijeća, predstavnika korisnika, na prijedlog korisnika, imenuje se novi član Upravnog vijeća kojemu mandat traje do isteka mandata razriješenog člana Upravnog vijeća.

Članak 28.

Upravno vijeće Doma obavlja poslove u skladu s aktom o osnivanju, a osobito:
• donosi Statut, Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, uz suglasnost osnivača
• donosi i druge opće akte, osim onih koje temeljem Statuta donosi ravnatelj ili Stručno vijeće,
• donosi godišnji plan i program rada Doma na prijedlog ravnatelja najkasnije do veljače, te nadzire njegovo izvršenje,
• raspravlja i odlučuje o izvješću o radu ravnatelja najmanje jednom godišnje,
• na prijedlog ravnatelja utvrđuje financijski plan, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
• odlučuje o potrebi ulaganja i nabavci vrednije opreme na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost Ministarstva,
• donosi plan nabave na prijedlog ravnatelja,
• imenuje ravnatelja Doma i razrješava ravnatelja, te sklapa s njim Ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,
• donosi odluku o promjeni ili proširenju djelatnosti Doma uz prethodnu suglasnost Ministarstva,
• osniva stručna, nadzorna i savjetodavna tijela
• predlaže Ministarstvu statusne promjene, promjene i podjelu Doma i donosi odluku o udruživanju u zajednicu ustanova uz prethodnu suglasnost Ministarstva,
• odlučuje o svim drugim pitanjima iz djelatnosti Doma, ako ovim Statutom ili drugim općim aktom nisu stavljeni u nadležnost nekog drugog tijela,
• prati život korisnika, razmatra stanje i rezultate Doma, prati organiziranje djelatnosti i zadaće Doma i u svezi s time poduzima odgovarajuće mjere te surađuje s državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama,
• donosi odluke o pravima, dužnostima i odgovornostima radnika iz radnih odnosa u drugom stupnju,
• daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Doma te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonskim aktom osnivanja i statuta Doma.

Članak 29.

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i donosi odluke kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.
Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuju pitanja koja nisu regulirana odredbama zakona i ovog Statuta.

Članak 30.

Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik po ukazanoj potrebi, u dogovoru s ravnateljem, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu na zahtjev ravnatelja ili većine članova Upravnog vijeća.
Predsjednik Upravnog vijeća predlaže dnevni red i rukovodi sjednicom, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika Upravnog vijeća.
Na sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik.

Članak 31.

Kada Upravno vijeće odlučuje o pravima, obvezama ili odgovornosti radnika Doma, na sjednicu se obvezno poziva i radnik o kome se odlučuje.

Članak 32.

Za proučavanje i razmatranje stručnih i drugih pitanja od značaja za rad i odlučivanje Upravnog vijeća i za pripremanje i praćenje izvršavanja odluka, Upravno vijeće može osnivati radne skupine i druga tijela, a može i angažirati pojedinca kao stručnu osobu.

2. RAVNATELJ

Članak 33.

Dom vodi ravnatelj .
Poslovi ravnatelja obuhvaćaju sljedeće poslove:
• organizira i vodi stručni rad i poslovanje Doma,
• predstavlja i zastupa Dom,
• zastupa Dom u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim tijelima,
• poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Doma,
• može dati pismenu punomoć drugoj osobi da zastupa Dom u pravnom prometu u okviru svojih zakonskih ovlasti,
• određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
• vodi stručni rad Doma i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje,
• odgovara za zakonitost rada Doma,
• predlaže Upravnom vijeću utvrđivanje poslovne politike i mjere za njeno provođenje,
• predlaže godišnji plan i program rada Doma i odgovoran je za njegovo izvršenje,
• izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća,
• predlaže Upravnom vijeću nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Upravno vijeće,
• upozorava tijela Doma na odluke donesene protivno odredbama zakona i drugih propisa, te odredbama ovog Statuta i drugih općih akata, te o tome izvješćuje Ministarstvo,
• predlaže financijski plan, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Upravnom vijeću,
• naredbodavac je za izvršavanje financijskog plana Doma i financijskih dokumenata,
• predlaže potrebu ulaganja i nabavku vrjednije opreme Upravnom vijeću,
• predlaže plan nabave Upravnom vijeću,
• ovlašćuje pojedine radnike Doma za obavljanje određenih zadaća i izdaje im naloge u tome smislu,
• podnosi najmanje jednom u godini izvješće o radu Doma Upravnom vijeću, a najkasnije do veljače tekuće godine, a za prethodnu godinu,
• donosi opće i druge akte predviđene ovim Statutom i zakonom, ako ih ne donosi Upravno vijeće,
• brine se o čuvanju i pravilnoj uporabi stvari i druge imovine korisnika,
• sklapa ugovore o radu s radnicima Doma i donosi odluke o pravima, obvezama i odgovornosti radnika Doma iz radnog odnosa u prvom stupnju,
• obavlja i druge poslove ako zakonom i ovim Statutom nisu dani u nadležnost nekom drugom organu.

Ravnatelj ima pravo i dužnost prisustvovati sjednicama Upravnog
vijeća i sudjelovati u njihovu radu bez prava odlučivanja.

Članak 34.

Za ravnatelja Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.
Ravnatelja Doma imenuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Upravno vijeće.
Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.
Način i postupak provođenja natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja propisan je Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.
Natječaj za ravnatelja Doma objavljuje se u javnim glasilima i u Narodnim novinama.

Članak 35.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najdulje do godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja mora imati najmanje završen odgovarajući preddiplomski studij iz članka 154. stavka 1. podstavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, te ispunjavati uvjete za ravnatelja iz članka 154. stavka 1. podstavaka 2. i 3. navedenog Zakona.
U slučaju ponavljanja natječajnog postupka primjenjuju se odredbe članka 4l. do 43. Zakona o ustanovama.
Sjednici Upravnog vijeća na kojoj se donosi odluka o izboru i imenovanju ravnatelja ne mogu prisustvovati osobe koje su se natjecale za ravnatelja.

Članak 36.

Osoba imenovana za ravnatelja Doma sklapa sa Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.
Ako je za ravnatelja Doma imenovana osoba koja je u Domu imala ugovor o radu na neodređeno vrijeme za druge poslove, prava i obveze iz radnog odnosa će, na njegov zahtjev, mirovati najdulje do isteka drugog mandata.
Osobu imenovanu za ravnatelja, do povratka na poslove koje je prethodno radila, zamjenjuje osoba s kojom se sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme.
Osobi koja je imenovana za ravnatelja Doma, istekom mandata, ako ne bude ponovno imenovana ravnateljem , Dom je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za poslove za koje ispunjava uvjete.

Članak 37.

Ravnatelj može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan.

Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja i prije isteka vremena na koje je imenovan:
– ako ravnatelj to osobno zahtijeva,
– ako nastane neki od razloga koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovede do prestanka ugovora o radu,
– ako u odnosu na ravnatelja nastane neka od zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
– ako ravnatelj bez opravdanog razloga ne provodi program rada Doma koji je donijelo Upravno vijeće,
– ako ravnatelj u svojem radu krši propise i opće akte Doma ili neopravdano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa u suprotnosti s njima,
– ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Domu veću štetu, zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti,
– ako je nalazom inspekcije ustanovljena teža povreda propisa i općih akata Doma ili veće nepravilnosti u radu ravnatelja.
Upravno vijeće mora prije donošenja odluke o razrješenju u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, obavijestiti ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni.

Članak 38.

U slučaju razrješenja ravnatelja Doma prije isteka mandata ili u slučaju da se na natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi, ili nitko od kandidata ne bude izabran, do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, najduže do godinu dana.

3. STRUČNO VIJEĆE

Članak 39.

U Domu se osniva Stručno vijeće kao stručno i savjetodavno tijelo kojega čine svi stručni radnici Doma.
Stručno vijeće saziva sjednice i radi po Poslovniku o radu Stručnog vijeća.

Članak 40.

Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju i Upravnom vijeću Doma mišljenja i prijedloge o :
– stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Doma,
– ustroju Doma,
– utvrđivanju programa stručnog rada Doma,
– potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Doma,
– drugim stručnim pitanjima vezanim za rad Doma.

Predsjednik Stručnog vijeća dužan je sudjelovati u radu Upravnog vijeća bez prava glasa ka da se raspravlja o poslovima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 41.

Stručno vijeće radi u sjednicama.
Sjednice saziva i njima predsjedava predsjednik Stručnog vijeća.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednice Stručnog vijeća saziva i njima predsjedava zamjenik predsjednika. Predsjednika Stručnog vijeća biraju stručni suradnici Doma, na način i u postupku propisanom Poslovnikom o radu Stručnog vijeća.

X PRIJAM I OTPUST KORISNIKA

Članak 42.

Prijam korisnika kao i otpust korisnika Doma vrši se na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi, temeljem rješenja o priznavanju prava na socijalnu uslugu nadležnog centra za socijalnu skrb i ugovorom o međusobnim pravima i obvezama.

Članak 43.

O prioritetu prijama korisnika odlučuje Komisija za prijam i otpust korisnika koju čine:
• socijalni radnik Doma
• glavna medicinska sestra,
• liječnik,
• predstavnik centra za socijalnu skrb,
• radni terapeut.

Članak 44.

Prijam i otpust korisnika detaljnije je reguliran Pravilnikom o prijamu i otpustu korisnika.
Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika donosi Upravno vijeće Doma.

XI UNUTARNJI NADZOR

Članak 45.

Dom provodi unutarnji nadzor nad zakonitošću rada, stručnim radom i kvalitetom pružanja socijalnih usluga.

Članak 46.

Način i vrijeme provođenja unutarnjeg nadzora regulirat će se Pravilnikom o provođenju unutarnjeg nadzora i Godišnjim planom i programom provođenja unutarnjeg nadzora, a kojeg donosi ravnatelj najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

XII JAVNOST RADA DOMA

Članak 47.

Rad Doma je javan.
Dom je dužan pravodobno i istinito izvješćivati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je osnovan.
Za izvješćivanje javnosti Dom može izdavati periodične biltene, publikacije te podnositi izvješća o svom djelovanju.
Dom je dužan osobi koja dokaže pravni interes dopustiti uvid u svoju djelatnost.
Samo ravnatelj i osoba koja je ovlaštena od strane ravnatelja ili Upravnog vijeća mogu putem tiska, radija ili televizije izvijestiti javnost o djelatnosti Doma.
Za prikupljanje, obradu, pohranjivanje, posredovanje i korištenje podataka koje sadrže zbirke podataka te za zaštitu informacijske privatnosti pojedinca primjenjuju se odredbe o zaštiti osobnih podataka, ukoliko Zakonom o socijalnoj skrbi nije drukčije određeno.
Podaci u sustavu socijalne skrbi vode se i u elektroničkom obliku, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

XIII OPĆI AKTI DOMA

Članak 48.

U Domu se donose sljedeći opći akti:

• Statut
• Pravilnik o radu,
• Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
• Pravilnik o zaštiti od požara,
• Pravilnik o zaštiti na radu,
• Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika,
• Pravilnik o unutarnjem nadzoru,
• Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
• Poslovnik o radu Stručnog vijeća,
• Pravilnik o službenoj tajni,
• Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika,
• Pravilnik o uporabi i čuvanju pečata,
• Pravilnik o kućnom redu,
• Poslovnik o radu povjerenstva za suzbijanje infekcija
• Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva

kao i ostali opći akti koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih zakona i ovog Statuta.

Članak 49.

Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj ploči ili glasilu Doma, kao i odluke o njihovim izmjenama i dopunama, a u izuzetnim slučajevima i danom objavljivanja.

Članak 50.

Odredbe općih akata moraju biti u suglasnosti sa Zakonom i Statutom.
U slučaju njihove nesuglasnosti primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona i Statuta.
Ocjenu nesuglasnosti Statuta i drugih općih akata daje Upravno vijeće, koje ujedno inicira postupak međusobnog usklađivanja tih općih akata u smislu stavka 1. i 2. ovog članka.

Članak 51.

Upravno vijeće donosi Statut, Pravilnik o radu te Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
Upravno vijeće donosi i Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Pravilnik o unutarnjem nadzoru i Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika.
Stručno vijeće donosi Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika, te Poslovnik o radu Stručnog vijeća.
Ostale opće akte koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih zakona, donosi ravnatelj Doma.

Članak 52.

Za tumačenje odredbi općih akata nadležan je donositelj.

Članak 53.

Opći akti, a osobito oni koji određuju prava, obveze i odgovornost radnika Doma, moraju biti dostupni svakom radniku.

XIV POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 54.

Zaštita tajnosti podataka u Domu provodi se sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka i Pravilniku o službenoj tajni.

Članak 55.

Službenom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Doma ili štetilo njegovom poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu uposlenih radnika kao i podaci koji se odnose na osobne i obiteljske prilike korisnika Doma.
Službena tajna Doma su i svi podaci koji su prikupljeni i koriste se za potrebe javnih tijela kao i podaci koji su zakonom ili drugim propisom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na temelju zakona proglašeni službenom tajnom.

Članak 56.

Ravnatelj Doma uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća donijet će opći akt kojim će utvrditi :
• koje se isprave i podaci imaju smatrati službenom tajnom Doma i čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno zakonu i štetilo interesima i poslovnom ugledu Doma,
• koje su osobe ovlaštene priopćavati drugim osobama sadržaj isprave i podatke koji imaju značaj službene tajne.

Članak 57.

Službenu tajnu Doma dužni su čuvati svi radnici zaposleni u Domu koji su na bilo koji način saznali za sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju službenom tajnom.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što zaposlenici napuste Dom.
Stručni radnici moraju svoje poslove obavljati sukladno pravilima struke, te poštivati osobnost korisnika, njegovo dostojanstvo i nepovredivost njegovog osobnog i obiteljskog života.
Svi radnici dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što znaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

Članak 58.

Na čuvanje profesionalne i poslovne tajne obvezuju se i članovi Upravnog vijeća, kao i drugi radnici Doma koji su na bilo koji način saznali za sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju poslovnom i profesionalnom tajnom Doma.

Članak 59.

Povreda dužnosti čuvanja službene tajne predstavlja težu povredu ugovora o radu.
O čuvanju službene tajne neposredno skrbi ravnatelj.

XV STATUSNE PROMJENE

Članak 60.

O svim statusnim promjenama odlučuje osnivač.

XVI PRESTANAK RADA

Članak 61.

Dom prestaje s radom kad se ispune uvjeti i pretpostavke iz članka 189. Zakona o socijalnoj skrbi i članka 71. i 72. Zakona o ustanovama, odnosno drugog važećeg zakona.

XVII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 62.

Odluku o izmjeni i dopuni Statuta donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
Upravno vijeće dužno je donijeti i pročišćeni tekst Statuta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

Inicijativu za izmjenu Statuta ima i Ministarstvo.

Članak 63.

Za tumačenje odredbi Statuta ovlašteno je Upravno vijeće.

XVIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Do donošenja općih akata Doma iz članka 49. ovog Statuta ostaju na snazi postojeći akti, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
Opći akti određeni ovim Statutom donijet će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 65.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 66.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Doma za psihički bolesne odrasle osobe Ljeskovica od dana 23. srpnja 2013. Godine.

Članak 67.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Doma.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Sandra Pavić, dipl.iur.
Ministarstvo socijalne politike i mladih, svojom Odlukom o davanju suglasnosti na Statut Doma za odrasle osobe Ljeskovica, Klasa: 550-06/15-01/49, Urbr. 519-06-2/2-15-3 od 26. veljače 2015. godine dalo je svoju suglasnost na ovaj Statut.

RAVNATELJ:
_______________________________
Rada Matoš, dipl. soc. radnik

Objavljen na oglasnoj ploči dana 10.03.2015. godine. Stupio na snagu 18.03.2015. godine.

Preuzmite u pdf formatu:

Statut Doma za odrasle Ljeskovica (pdf)

Skip to content